فناوری

گوشی

نجوم

بازی ها

محیط زیست

محیط زیست

امواج گرمایی دریایی بیش از 20 برابر بیشتر شده است

امواج گرمایی دریایی در اقیانوس های جهان به دلیل تأثیر انسان بیش از 20 برابر شده است. این همان چیزی است که هم اکنون محققان مرکز تحقیقات آب و هوایی اوشگر در دانشگاه برن قادر به اثبات آن هستند. امواج گرمایی دریایی اکوسیستم ها را از...

آخرین مطالب