سبک زندگی

چگونگی تثبیت خاطرات در خواب

دانشمندان دانشکده های Ruhr-Universität Bochum و دانشگاه بن تصمیم گرفتند که چگونه تأثیر ZZZ بر حافظه را بررسی کنند. آنها با ثبت فعالیت های مغز دریافتند که برخی از خاطرات ممکن است هنگام خواب دوباره فعال شوند. این درحالی است که بعد...